Monthly Archives:' May 2016

ทวงหนี้เพื่อนยืมเงิน ผิด พรบ. การ ทวงถามหนี้ ไหม

tongnee

ตอนแรกผมตั้งใจจะเขียน บทความที่มีความยาวซักหน่อย .. แต่เกรงว่าจะไม่มีคนอ่านเลยอยาก จะสรุปสั้นๆ ง่ายเพื่อที่จะได้ไม่ยาวจนเกินไปนัก … ช่วงนี้ผมได้รับคำถามว่า ถ้าให้เพื่อนยืมเงิน แล้ว ทวงหนี้ เราจะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติ การ ทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( พรบ.ทวงหนี้) หรือเปล่า หลายๆ คนตีความไว้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาก ผมเห็นมีหลายเว็บหรือการแชร์ จึงอยากเล่า… เอางี้ สิ่งที่สำคัญว่า เราต้องรับผิดตาม พรบ. การ ทวงถามหนี้ หรือไม่นั้นให้พิจารณาก่อนว่าเราเป็น ผู้ ทวงถามหนี้ ตาม พรบ. นี้หรือไม่…​ ดังนั้น ผมขอเริ่ม อย่างนี้ก่อนก็แล้วกัน….

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ผู้ทวงถามหนี้” หมายความว่า เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีสิทธิรับชําระหนี้อันเกิดจากการกระทําที่เป็นทางการค้าปกติหรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง ผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าหนี้ ดังกล่าว ผู้รับมอบอํานาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และผู้รับมอบอํานาจจาก ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วย

 

ดังนั้นก่อนจะไปดูเนื้อหาต่อไปว่า เรากระทำผิดหรือไม่ ต้องพิจารณาก่อนว่า เราเป็นบุคคลตาม พรบ. การทวงถามหนี้  นี้ได้นิยามไว้หรือไม่ …​เรื่องหนี้ประกอบการ หนี้อื่นๆ ผมไม่ขอยกถึง เอาแค่ คำว่า ผู้ให้สินเชื่อ ก่อนก็แล้วกันว่ามีคำนิยามอย่างไร

“ผู้ให้สินเชื่อ” หมายความว่า

(๑) บุคคลซึ่งให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ หรือ

(๒) บุคคลซึ่งรับซื้อหรือรับโอนสินเชื่อต่อไปทุกทอด

ดังนั้น พิจารณาว่า ตัวเองเป็นผู้ให้สินเชื่อหรือไม่ เพราะตามมาตรา 3 ระบุว่า ผู้ทวงถามหนี้ ตาม พรบ.การ ทวงถามหนี้  นี้หมายถึงเฉพาะตามคำนิยามเท่านั้น นอกเหนือนี้ ไม่ถือว่าเป็นผู้ ทวงถามหนี้ ตาม พรบ. ทวงหนี้ ดังนั้น หากจะ ทวงถามหนี้ เพื่อนตัวเองที่เราช่วยเหลือยามเค้าเดือดร้อนก็ไม่มีความผิด ตาม พรบ.การ ทวงถามหนี้ แต่อย่างใด ทวงได้ …..เจ้าหนี้ก็อย่าให้ทวงเกินขอบเขตมากนัก เอาให้เหมาะสมก็แล้วกันนะครับ …. ส่วนคนเป็นหนี้ก็ควรจะคำนึงว่า ตอนลำบาก เค้าช่วยเหลือ ก็น่าจะคืนเค้าไป …