Monthly Archives:' October 2015

โพสรูป แอลกอฮอล์ ผิดกฎหมายหรือไม่

IMG_20150210_104453

ช่วงนี้เป็นกระแสกันอย่างมา ในเรื่องดาราโพสรูปเครื่อง แอลกอฮอล์ โพสเบียร์ในสื่อโซเชียลต่างๆมีความเห็นออกมาต่าง ๆ นาๆ ของตำรวจว่าหากประชาชนโพสรูปก็จะมีความผิด ซึ่งทำให้ชาว โซเชียล แตกตื่นกันเป็นอย่างมากว่าจะโพสรูปกินเหล้ากับเพื่อน หรือว่าวันนี้ทานเบียร์แล้วโพสในfb นั้นมีความผิดหรือไม่ ก่อนอื่น ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่า “กฏหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดไม่อาจเทียบเคียงได้ ” ดังนั้น กฎหมายต้องระบุว่าการกระทำเป็นความผิดจึงจะเป็นการกระทำที่มีความผิด และการกระทำความผิดอาญา นั้นต้องมีเจตนา
“บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำ โดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระทำความโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมาย บัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณี ที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มี เจตนา”
ภายหลังจากที่เราพิจารณาหลักของเจตนาแล้วเรามาพิจารณาต่อว่าการกระทำของเราเป็นความผิดหรือไม่
พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นั้นได้กำหนดนิยามควาหมมายของการโฆษณาตามมาตรา 3 ไว้ว่า
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด

และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 3 แล้วเรามาพิจารณาต่อ
“ตามมาตรา 32 ความว่าห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อม”

ผมไม่สรุปนะครับว่า การกระทำของท่านผิดหรือไม่ หากโพสลงใน FB ผมว่า กฎหมายในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยาก ต่อความเข้าใจของคนทั่วไปตีความกันแบบตรงไปตรงมาตามตัวอักษรได้เลยครับเพราะว่ากฎหมายอาญาเป็นการตีความอย่างเคร่งครัด อ่านแล้วสรุปเรื่องนี้ไม่น่าจะยากลองพิจารณาดูนะครับว่าการกระทำเป็นความผิดหรือไม่