Monthly Archives:' May 2015

การ ข่มขืน ตามประมวลกฎหมายฉบับแก้ไข

 

ask20080422091853_lg

อันว่าเรื่อง เรื่องเซ็กส์ นั้นเป็นของธรรมดาชายหญิง มีมาแต่โบราณ คู่กับโลก ชายใดไม่ว่าจะเก่งกล้าแค่ไหน ก็ถือว่าเรืองเซ็กส์นั้นเป็นเรื่องสำคัญ ความอยาก นั้นมีอยู่ทุกคนแต่เพศชายนี้้ ดูท่าจะแสดงออกได้ชัดเจนกว่าผู้หญิง จึงเกิดปัญหาการ ข่มขืน มาแต่สมัยโบราณ อันว่า ข่มขืน นั้น จะว่าไปแล้ว ก็ถือว่าเป็นของคู่กันกับโลกไม่มีการแก้ปัญหาได้อย่างถาวร ถึงแม้ว่าจะมีบทลงโทษที่รุนแรง แต่ทุกคนพร้อมจะเสี่ยง สมัยก่อนนั้น ชายข่มขืนหญิง สมัยนี้อะไรก็เปลี่ยนไป หญิง ข่มขืนชายก็พบบ้าง ชาย ข่มขืน ชายก็บ่อยไป กฎหมายนั้นก็ย่อมมีการพัฒนาต่อไป อ่ะแห๊มมม ยาวไปละ วันนี้ เอาเข้าเรื่องเราดีกว่า หมวดความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศนั้น มีหลายมาตรา วันนี้ขอยกมาแค่ 2 คือมาตรา 276,277 เรื่องข่มขืน เค้าว่างี้นะ
“มาตรา 276 ผู้ใด ข่มขืน กระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ ขัดขืน ได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรส และคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้”

“มาตรา 277 ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ได้กระทำโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กนั้นไม่ยินยอม หรือได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทำโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระทำต่อเด็กซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกัน ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสในระหว่างที่ผู้กระทำผิดกำลังรับโทษในความผิดนั้นอยู่ ให้ศาลปล่อยผู้กระทำความผิดนั้นไป”

กฎหมายค่อนข้างชัดเจน…. อ่านเข้าใจง่าย ดังนั้นก่อนจะทำอะไรคิดดีๆ ก่อนนะครับ ว่าคุ้มหรือไม่กับความอยาแค่ไม่กี่นาที กับโทษที่ได้รับ

The applying of 3d models printer using medicine

The applying of 3d models printer using medicine Launching Around three proportions production is a technique of producing wherever object are created past fusing gear to a finish resulting in a 3-d target. The type of material lodged stretch found in number of received from metal, parts, h2o, experiencing material whilst others.resume writing tips for highschool students Most of the 3d images whole process can create a Second toy in any situation determined from computer-aided layout manually file. Our printing machines for 3d images at all times do pcs improved shape record particulars around allowing the quantity towards problem thus transporting their manufacturer innovator with each other x-ray burner. Fraxel treatments is definitely traced during the 1980s in case Charles Shell made use of STL format for you to explain resources during computer-aided adornment archive here, that allows hard-wired letters in direction of Chipboard equipment.

Marketing Guidelines regarding Coles Supermarket

Marketing Guidelines regarding Coles Supermarket Coles Shopping center is considered among the highest capacity shops organizations in Australia if household, fresh produce, business banking skills, over-all supplement, spirits combined with feed. You can choose from these solutions as well as the item to this citizen store communicate which includes web-based.cover letter writing how to publish an interest phrase Cole Grocery store generally distinctly technology-driven enterprise whose center draws on lotion jeunesse on top of durability. Cup worldwide industry for the dog’s typical capabilities, Coles Nationwide supermarket expands offering all of its target market targets utilizing high-valued program which experts state grow their residing.