บริษัท โททัล แมนเนจเม้นท์ ลอว์ จำกัด  ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะได้ให้ บริการกฎหมาย ที่สำคัญแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีบริการดังต่อไปนี้แก่บุคคลทั่วไปด้วย

  1. บริการกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว ได้แก่งานที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ และร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ การขอหรือต่อใบอนุญาตทำงาน (work permit) และขอหรือต่อวีซ่า (visa) ให้กับชาวต่างชาติ งานแปลเอกสาร สัญญาไทย-อังกฤษ และเอกสารทั่วไปฯลฯ
  2. บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทและบริษัทมหาชน บริการตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และคัดรับรองเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ
  3. บริการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
  4. บริการกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด จดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทพร้อมกับเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
  5. บริการทางด้านคดีความต่างๆ ทั้งคดีแพ่ง, คดีล้มละลาย, คดีปกครองและกฎหมายมหาชน

หากประสงค์จะได้รับรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการ บริการกฎหมาย เพิ่มเติมโปรด ติดต่อเรา    โทร 02-1291442 , 092-5037350

Show Comments