เหตุฟ้องหย่า ตามกฎหมายได้กำหนด

4469-49

การรักกัน การเลิกร้างห่างกัน เป็นเรื่องธรรมดาขอโลก เพียงแต่ก่อนจะรักกัน จะแต่งงานกัน นั้น เราต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าเค้าใช่คู่ของเราจริงๆ หรือเพียงแค่เหงาเท่านั้น เราต้องรักเค้าจริงๆ ภายหลังการสมรส ถ้าจะมีผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อจดทะเบียน อันนี้ไม่ยากไปอำเภอแล้วก็จดทะเบียน แค่นี้ก็จบ.. แต่ถ้าจะเลิกกันละ จะทำอย่างไรได้บ้าง.. ก็ไม่ยากเหมือนเดิม ก็จูงมือไปอำเภอพร้อมพยาน 1 คนทีหาไปเอง ก็เลิกได้แล้ว.. แต่.. ถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมจดทะเบียนเลิกละ อีกฝ่ายต้องทำอย่างไร ..อีกฝ่ายก็มีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้เลิกกันก็ได้ แต่.. กฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่ใช่อะรก็เลิกได้ ต้องมีเหตุผลถึง เหตุฟ้องหย่า ตามกฎหมายและเหตุผลที่กฎหมายให้ไว้นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1516

มาตรา 1516 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติเรื่อง เหตุฟ้องหย่า ไว้ดังนี้

(1) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง

(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง

(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป

(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ

อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(3) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(4/1) สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิด
การกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี
หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร
อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(6) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยาอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริต
ถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(8) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

มาตรา 1517 ฟ้องหย่าตามมาตรา 1516(1) และ(2) ถ้าสามีหรือภริยาแล้วแต่กรณีได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516(10) ถ้าเกิดเพราะการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้

ในกรณีฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทัณฑ์บนตามมาตรา 1516(8) นั้นถ้าศาลเห็นว่าความประพฤติของสามีหรือภริยาอันเป็นเหตุให้ทำทัณฑ์บนเป็นเหตุเล็กน้อยหรือไม่สำคัญเกี่ยวแก่การอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุข ศาลจะไม่พิพากษาให้หย่าก็ได้

มาตรา 1518 สิทธิในการฟ้องหย่าย่อมหมดไปในเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้กระทำการอันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ฟ้องหย่านั้นแล้ว

 

เมื่อลองอ่านเรียงๆ กันลงมาจะเห็นว่า เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมาย นั้นมีการที่ระบุไว้ชัดเจนว่า หย่าได้เพราะเหตุอะไรบ้าง  หากนอกเหนือจากเหตุดังกล่าวนี้ ศาลไม่ได้อนุญาตให้ยื่นฟ้องหย่าได้ แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นกรณีไปว่า เหตุที่ยกขึ้นอ้างในการหย่านั้น เพียงพอที่ศาลจะพิจารณาหรือไม่ หากมีความชัดเจนเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาให้หย่า ศาลก็จะมีคำสั่งให้หย่าได้ โดยผลแห่งการอย่า จะมีทั้งสิทธิและหน้าที่ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูบุตร สิทธิในสินสมรส และมีอีกหลายประการซึ่ง เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งในบทความข้างหน้า ในเรื่องผลแห่งการหย่าร้าง รายละเอียดในการหย่าร้าง ความวุ่นวายในส่วนนี้ ค่อนข้างจะมีวิธีการเยอะในการดำเนินการเพราะการหย่าร้างคือการไม่เข้าใจกันอย่างสูงสุดของตัวความดังนั้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือการตกลงกันระหว่างคู่ความนั้น ก็จะเป็นการกระทำโดยยาก โดยทนายที่ดำเนินการนั้นควรจะต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอในระดับหนึ่ง เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว อาจจะทำให้ตัวความเกิดปัญหาและเสียประโยชน์ได้ในที่สุด

ดังนั้นการรักกัน นะมันง่าย ผมเคยได้ยินว่า คนเราตกหลุมรักทุกวัน แต่การเลิกกันนั้นแสนยากต้องต่อสู้กับอะไรมากมาย ผมไปงานแต่งงานมาก็หลายคู่และไปงานหย่าร้างก็หลายคู่ อยากให้ตระหนักไว้อย่างมากๆ ก่อนจะแต่งงานว่า หากท่านตัดสินใจจะแต่งงานควรจะให้รักครั้งนี้เป็นรักสุดท้ายที่มั่นคง ท่านตกหลุมรักได้ทุกวัน แต่ต้องตกหลุมรักภรรยาท่านเท่านั้นเอง ชีวิตดคู่ถึงจะมีสุข

 

Show Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.