ร่างสัญญา

You are here: Home » นิติกรรม » ร่างสัญญา

mlอันว่าการ ร่างสัญญา นั้นคือการรวบรวมเจตนารมของคู่สัญญา นำมาถักทอ เรียงร้องเจตนารมของคู่สัญญา ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายเพื่อให้สัญญานั้นสามารถบังคับใช้ได้จริง สมบูรณ์ และเป็นไปตามเจตนารมของคู่สัญญา ดังนั้นในการ ร่างสัญญาใดก็ตาม ต้องให้ความสำคัญของ เจตจำนงแห่งคู่สัญญาเป็นหลัก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด เก็บรวบรวมข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาให้มากที่สุด เพื่อจะได้เรียงร้อยถ้อยคำ อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว การร่างสัญญา นั้น ย่อมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องฝึกฝนจนชำนาญ เพราะการร่างสัญญานั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านกฎหมายที่ ร่างสัญญา นั้นอย่างถ่องแท้ ถึงจะได้ยก ร่างสัญญา ได้เพราะหากไม่แล้วการ ร่างสัญญา อาจจะเป็นการยกร่างที่ขัดต่อกฏหมายมีผลให้สัญญานั้น เป็นอันยุติดไปก็อาจเป็นไปได้ ดังนั้น การ ร่างสัญญา ต้องมีนักกฎหมายที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนี้จริงๆ ซึ่งบริษัทฯ เราให้ความสำคัญต่อการมอบหมายงานให้กับผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วจึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่า สัญญาของท่านที่เราได้ยกร่างไปให้ จะเป็นสัญญาที่เปี่ยมด้วยความสมบุรณ์แห่งกฎหมายและเป็นไปตามเจตจำนงของคู่สัญญา

Show Comments