คณะทำงาน

ปัจจุบันสำนักงานมีที่ปรึกษาอาวุโส ทนายความ และคณะทำงานที่เป็นนักกฎหมายและทนายความที่มีประสบการณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสของสำนักงานประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำและการสนับสนุนในการดำเนินการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ที่ปรึกษา

1.  นายภิรมย์ สัมมาเมตต์                  ทนายความ อาวุโสประจำสำนักงานกฎหมายภัทรพล

2. นายมงคล เรือนแก้ว                      ทนายความ อาวุโสประจำสำนักงานงานมงคลอินเตอร์ลอว์

3. ดร. ภีรพรรณ ดิษฐเนตร                 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4, นายสมนึก  พรหมทัต                   ทนายความ อาวุโส สำนักงานกฎหมายสมนึกและเพื่อน

อดีต สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา พ.ศ. 2549

 

กรรมการ

นายภูษิต โพธิ์เตมิย์         

สมาชิกองค์กร

รายชื่อสมาชิกองค์กร                     การศึกษาและคุณวุฒิ ความชำนาญ/ประสบการณ์ทำงาน
1.นายภูษิต โพธิ์เตมิย์ นิติศาสตร์บัณฑิต,  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   วิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา , ทนาย ความวิชาชีพ ชำนาญกฎหมายเอกชนธุรกิจประสบการณ์ทำงานมากกว่า 11 ปี
2 .ว่าที่ ดร.ปรัชชา กระมลนิติธรรม นิติศาสตร์บัณฑิต , นิติศาสตร์มหาบัณฑิต,  กำลังศึกษาในระดับ ดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชำนาญด้านกฎหมายพิเศษและอาญาประสบการณ์ทำงานมากกว่า 21 ปี
3 .นางสาวดารณี อิศรางกูร ณ อยุธยา  นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิติศาสตร์    มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,สามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  ชำนาญกฎหมายระหว่างประเทศประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี
4.นายชัยยุทธ เวียงธีรวัฒน์ นิติศาสตร์บัณฑิต , รัฐศาสตร์บัณฑิต , นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,สามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา , ทนาย ความวิชาชีพ ชำนาญด้านว่าความและกฎหมายทั่วไปประสบการณ์ทำงานมากกว่า 8 ปี
5.นางณัฐฎิ์พัชร์ สุจริตธรรม นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . นิติศาสตร์มหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชำนาญด้านกฎหมายแพ่งและประกันภัยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 13 ปี
6. นางสาวโสมสินี บุนนาค   นิติศาสตร์บัณฑิต , นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชำนาญด้านกฎหมายอาญาประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี
7. นายเกวฤทธิ์ หลินภู นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , สามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ชำนาญด้านกฎหมายอาญาประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี
8. ณัฐวิทย์ กล่ำผลปลูก นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชำนาญด้านการบังคับคดีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 18 ปี
top
Show Comments