729226_10151728210899008_2129690859_o

เรานอกจากจะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้ว ในด้านการติดตามหนี้ เราก็มีความชำนาญเช่นกัน เนื่องด้วย เราให้เป็นผู้มีความชำนาญในการบริการด้านการติดตามหนี้อยู่แล้ว โดยการให้บริการด้าน การ เร่งรัดหนี้สิน  การ รับทวงหนี้ การติด ติดตามหนี้ สินค้างชำระ การเจรจา ประนอมหนี้ การเจรจาต่อรองการชำระหนี้ ทำหนังสือ รับสภาพหนี้ การ ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น โดยรับติดตามหนี้สินทุกประเภท ทั้งหนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง เช่น การติดตามหนี้เงินกู้ การติดตามหนี้การค้างชำระค่าสินค้า การติดตามคนค้ำประกันเงินกู้ ทั้งประเภทที่มีสัญญาหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมาย หนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เช่น คดีจราจร (รถชนกันได้รับความเสียหาย) คดียักยอก ฉ้อโกง ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ และความผิดอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้ต้องหาได้ รวมถึงการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับด้วย พนักงานเร่งรัดหนี้สินที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการ เร่งรัดติดตามหนี้สิน ของเรากระทำภายใต้ข้อกฎหมายกำหนดให้ ดังนั้นท่านสบายใจได้ว่าการติดตามหนี้ของเราไม่ได้กระทำการโดยผิดกฎหมาย เพียงแต่เรากระทำการภายใต้ขอบแห่งกฎหมายที่ได้กำหนดไว้น้้นเอง ในการให้บริการติดตามหนี้นั้น จากประสบการณ์ใจการดำเนินการติดตามหนี้ทำให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่า ท่านจะได้รับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยอย่างแน่นอน

เราเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ในการ ติดตามหนี้

Show Comments